Polityka prywatności

1. DEFINICJE 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych Osobowych (ADO) – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie – operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Osoba, której dane dotyczą – rozumie się przez to każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.

2. WPROWADZENIE

Zapewniając bezpieczeństwo i poufność powierzonych danych osobowych poprzez ochronę interesów oraz praw osób, których dane dotyczą, a także przyjmując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych oraz wydane w ich oparciu przepisy szczególne innych Ustaw i aktów wykonawczych, stowarzyszenie polityczne i stron www.megaelblag.pl jest Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Rembelskiego – MEGA Elbląg – Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim, ul. Obrońców Pokoju 7c, 82-300 Elbląg , (dalej „MEGA Elbląg”) wprowadza niniejszą Politykę Przetwarzania Danych Osobowych. Dokument ma w szczególności na celu spełnienie obowiązku informacyjnego (o którym mowa w art. 13 i 14 RODO – informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) wobec osób, których dane dotyczą tj. zagwarantowanie skutecznej realizacji praw i wolności podmiotów danych.

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Realizując zasady określone w RODO, a w szczególności zasady integralności i poufności oraz rozliczalności przetwarzania danych osobowych, MEGA Elbląg wdrożyła zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę praw osób, których dane dotyczą m.in. poprzez umożliwienie wykonywania czynności na danych tylko i wyłącznie osobom upoważnionym przez ADO, dobór podmiotów świadczących usługi na rzecz MEGA Elbląg, które spełniają wymagania określone w RODO, zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed nieuprawnionym dostępem czy też monitorowanie i rejestrowanie czynności przetwarzania. MEGA Elbląg kontroluje stosowane rozwiązania techniczne
i organizacyjne i regularnie dostosowuje je do ewentualnych zagrożeń.  

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Rembelskiego – MEGA Elbląg – Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim, ul. Obrońców Pokoju 7c, 82-300 Elbląg. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:

  • listownie, na adres: ul. Obrońców Pokoju 7c, 82-300 Elbląg,
  • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: biuro@megaelblag.pl

5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować:

  • listownie, na adres: ul. Obrońców Pokoju 7c, 82-300 Elbląg,
  • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: biuro@megaelblag.pl

6. PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w celu podejmowania czynności/działań na podstawie udzielonej zgody w celu określonym w jej treści (np. wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.megaelblag.pl, złożenia deklaracji członkowskiej w Komitecie Wyborczym Wyborców Stefana Rembelskiego – MEGA Elbląg – Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim ),
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy w celu jej prawidłowej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji przez Administratora danych osobowych czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. przechowywania właściwych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych).
  • Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w związku ze swoim prawnie uzasadnionym interesem w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. m.in. w celu w celu obsługi zapytań, wysyłania zaproszeń (w tym również zaproszeń do współpracy) na różnego rodzaju eventy, wydarzenia, akcje lub przedsięwzięcia w ramach wypełnienia statutowych zadań Administratora danych osobowych, prowadzenia i zarządzania serwisami internetowymi, marketingu pośredniego oraz bezpośredniego, rozpatrywania składanych skarg lub obrony przed roszczeniami.

7. KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

W przypadku gdy Administrator pozyskał dane w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe w postaci: adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów kontaktowych lub innych identyfikatorów elektronicznych kont kontaktowych (art. 14 RODO – dane osobowe pozyskane w sposób inny niż od osoby której dane dotyczą), w celu obsługi zapytań, wysyłania zaproszeń (w tym również zaproszeń do współpracy) na różnego rodzaju eventy, wydarzenia, akcje lub przedsięwzięcia w ramach wypełnienia statutowych zadań Administratora danych osobowych, prowadzenia i zarządzania serwisami internetowymi, marketingu pośredniego oraz bezpośredniego, rozpatrywania składanych skarg lub obrony przed roszczeniami. Dodatkowo informujemy, iż okres przetwarzania danych osobowych może być wydłużony w sytuacji, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

8. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: ul. ul. Obrońców Pokoju 7c, 82-300 Elbląg, za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: biuro@megaelblag.pl lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.

9. ODBIORCY DANYCH.

Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą być ujawniane tylko i wyłącznie upoważnionym osobom w ramach struktury organizacyjnej MEGA Elbląg (np. pracownikom), podmiotom uprawnionym jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową czy kurierską.

10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH.

MEGA Elbląg przetwarza dane osobowe przy uwzględnieniu podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania, a także:

– jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ADO przetwarza dane osobowe do czasu jej wycofania.

– jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ADO przetwarza dane do czasu jej realizacji (chyba, że obowiązek dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa np. Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości).

– gdy przetwarzanie danych osobowych określają przepisy obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wówczas ADO przetwarza dane osobowe przez okres wynikający z tych właściwych przepisów.

– jeżeli MEGA Elbląg przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in. w celu obsługi zapytań, wysyłania zaproszeń (w tym również zaproszeń do współpracy), prowadzenia i zarządzania serwisami internetowymi, wówczas ADO przetwarza je aż do realizacji tego interesu, lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu (np. w przypadku marketingu pośredniego oraz bezpośredniego). Dodatkowo okres przetwarzania danych osobowych może być wydłużony w sytuacji, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Po realizacji ostatniego z celów, dla którego dane zostały pozyskane, dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub archiwizowane przy uwzględnieniu właściwych przepisów RODO.

11. ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MEGA Elbląg oraz w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, ADO informuje o prawach, które przysługują osobom których dane dotyczą:

– Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych – ADO przekazuje osobie której dane dotyczą informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także
o zakresie danych, które są przetwarzane. ADO przekazuje ponadto kopię danych osobie występującej z żądaniem przekazania kopii danych,

– Prawo do sprostowania danych (poprawienia danych) – ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą prostuje dane nieprawidłowe lub uzupełnia dane niekompletne.

– Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą może żądać od ADO usunięcia danych, w sytuacji, gdy jej zdaniem nie służą one realizacji żadnego celu przetwarzania.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ADO zaprzestaje przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są niezgodnie z prawem, a także przypadkach gdy ADO nie potrzebuje zgromadzonych danych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami bądź na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania,

– Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych – prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania,

– Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od ADO dane jej dotyczące w formacie, który daje możliwość odczytania danych przez komputer. Osoba, której dane dotyczą ma prawo również do żądania przesłania tych danych (jeżeli możliwości techniczne na to pozwolą) innemu podmiotowi.

ADO nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich ww. uprawnień, w każdym zakresie i w każdym przypadku. Konkretne uprawnienia przysługują bowiem w zależności od tego na jakiej podstawie prawnej oparte jest przetwarzanie i jaki jest jego cel.

ADO informuje również, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

12. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych pozyskał dane osobowe w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą tj. od członków, sympatyków lub osób zrzeszonych wokół realizacji wspólnego celu MEGA Elbląg lub jej organizacji np. osoby współpracujące przy obsłudze wyborów z Komitetu Wyborczego Odpowiedzialność (art. 14 RODO – dane osobowe pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą).

13. OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH.

Podanie ADO danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody jest dobrowolne. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wówczas podanie danych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych objętych art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązkiem prawnym ciążącym na ADO jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych w zależności od konkretnej przesłanki przetwarzania określonej powyżej, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez ADO poszczególnych celów, dla których dane osobowe są pobierane.

14. REALIZACJA PRAW, OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

ADO komunikuje się z osobą, której dane dotyczą w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, a także prowadzi komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, jak również ustnie, o ile potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ADO poinformuję osobę, której dane dotyczą
o takim przedłużeniu terminu. ADO w ramach powyższej komunikacji nie pobiera opłat, może jednak pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ADO może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych obowiązuje w MEGA Elbląg od dnia 01-02-2024 r.